Kompletní účetní a daňové služby

Naše účetní a daňová kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence a zpracování mezd a souvisejících agend a daňového poradenství. Účetní služby poskytujeme od roku 1992, daňové poradenství pak od roku 1997. Naše společnost má přibližně 200 stálých klientů, kterým poskytujeme trvale své služby. Kromě nich naše služby využije každoročně více než 100 klientů s jednorázovými požadavky. Péče o naše klienty aktuálně zaměstnává 18 pracovníků kanceláře. Každoročně nás oslovuje celá řada nových zájemců o naše služby, kterými jsou zpravidla osoby z okolí stávajících klientů a naše služby poptávají zejména díky pozitivním referencím klientů stávajících. Vzhledem k tomu, že jsme často nebyli z kapacitních důvodů schopni uspokojovat vysokou poptávku po našich službách, došlo v roce 2022 k rozšíření našich podnikatelských prostor. To nám umožnilo vytvořit další kapacity pro poskytování našich služeb. Díky tomu můžeme aktuálně nabídnout naše služby dalším zájemcům.

Naše služby

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Nejběžnějším modelem vedení účetnictví, aplikovaným zejména u menších klientů, je kompletní zpracování agend v naší kanceláři na základě převzatých prvotních účetních dokladů. Pro větší firmy pak využíváme též modelu, kdy náš pracovník pracuje přímo v sídle klienta při použití jeho ekonomického softwaru, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta, čímž je zajištěno, že klient má o ekonomice svého podniku přehled v reálném čase a má možnost s vlastními daty lépe pracovat. Způsob nastavení spolupráce je závislý na velikosti klienta, jeho konkrétních požadavcích a také ceně, kterou je klient ochoten za služby zaplatit.

Zpracování mezd

Mzdové evidence našich klientů zpracováváme na základě podkladů převzatých od našich klientů. Součástí služeb je zpracování a odesílání všech povinných přehledů a hlášení souvisejících s pracovně právní agendou ve vztahu ke správci daně, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního pojištění a zastupování při kontrolách plnění povinností zaměstnavatele prováděných výše uvedenými orgány.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Předmětem daňového poradenství může být jen prosté zastoupení klienta při podávání daňových přiznání, ale také celá řada dalších úkonů nezbytných k plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů. Mezi velmi důležitou součást daňového poradenství pak patří zastoupení klienta při úkonech, postupech a řízeních před správcem daně. Může se jednat o různě náročná řízení, od odstranění pochybností, přes daňové kontroly, stížnosti a odvolání proti rozhodnutím správce daně až po správní žaloby na rozhodnutí správce daně. Vždy ale svým klientům zdůrazňujeme, že pokud zahajují jakékoli řízení před správcem daně, je nejlepší nechat se v tomto řízení zastoupit daňovým poradcem hned od počátku. Chyby nebo opomenutí způsobené v dobré víře klientem v průběhu procesu dokazování, lze často jen těžko následně zvrátit. Další nedílnou součástí daňového poradenství je poskytování různých konzultací a posuzování daňových dopadů konkrétních situací.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Karel Havelka, daňové poradenství, vedeni účetnictví, IČO: 663 18 599


NUMERIX CZ, s.r.o., vedení účetnictví, IČO: 495 51 787


NUMERIX CONSULTING, s.r.o. poradenství v oblasti realizace projektů, dotací, podnikatelských záměrů, zakládání a likvidace firem, oceňování podniků, IČO: 281 96 953


NDPO services s.r.o. – poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů, IČO: 069 34 579


NMC services s.r.o. – poradenství a služby v oblasti administrace nestátních zdravotnických zařízení, IČO: 274 53 502


NUMERIX REALITY, s.r.o. – pronájem prostor a nemovitostí, IČO: 272 01 635

Zde se můžete seznámit s aktuálním zněním všeobecných smluvních podmínek pro poskytování daňového poradenství a účetních služeb. V případě ústně uzavřené smlouvy s klientem se smluvní vztah řídí těmito smluvními podmínkami.

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství (pdf)

Obecné podmínky pro poskytování služeb účetní kanceláře (pdf)

Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu nám ukládá povinnost provést řádnou identifikaci každého klienta a závaznými vnitřními procesy zhodnotit rizikovost jeho činnosti ve vztahu k cílům tohoto předpisu. Pokud bychom aktivity klienta vyhodnotili jako rizikové, tento zákon nám ukládá povinnost odepřít uzavření smlouvy a poskytování služeb a zároveň oznámení podezřelého obchodu příslušným orgánům. Při porušení povinnosti řádné identifikace či prověření klienta nám jako povinné osobě hrozí vysoké peněžité sankce a dokonce i zákaz činnosti. Pokud po Vás tedy budeme při sjednávání obchodu nebo v průběhu poskytování služeb požadovat některé nadstandardní informace, nejedná se o žádnou naši snahu získat o klientovi nadbytečné informace, ale jde čistě o plnění povinnosti, uložené nám zákonem.

V květnu 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a následně bylo toto nařízení implementováno do českého právního řádu novelou zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uvedené předpisy ukládají řadu povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů, což se dotýká též naší činnosti. Vzhledem k nově uloženým povinnostem jsme přijali celou řadu opatření k ochraně osobních údajů našich klientů a jejich zaměstnanců. Bližší informace týkající se ochrany osobních údajů Vám sdělí náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, společnost NDPO services s.r.o., kontaktní e-mail gdpr@ndpo.cz.

Zjednodušeně lze rozsah našich služeb také popsat tak, že zpracováváme ty agendy, které mohou být předmětem kontroly orgánů finanční správy v rozsahu vymezeném daňovým řádem a které mohou být předmětem kontroly plnění povinností zaměstnavatele správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Občas se stane, že se na nás obrátí klient s tím, že u něj probíhá kontrola prováděná jiným kontrolním orgánem a dožaduje se po nás zastoupení u této kontroly a předložení příslušné dokumentace. Jedná se zpravidla o kontroly prováděné inspektorátem práce, úřadem práce, cizineckou policií a kontroly týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny apod. UPOZORŇUJEME KLEINTY, ŽE ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ TAKOVÝCHTO POVINNOSTÍ NENÍ PŘEDMĚTEM NAŠICH SLUŽEB A ZA PŘÍPADNÝ POSTIH NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. Na vyžádání klienta se samozřejmě snažíme být nápomocni i v těchto oblastech, ale pro plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, než jsou ty spadající pod naši kompetenci, doporučujeme kontaktovat specialisty s příslušným zaměřením.

V souvislosti s povinnou aplikací zákona 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a změně dalších souvisejících zákonů, oznamujeme klientům – uživatelům přeshraničního uspořádání, že daňový poradce není z důvodu zákonem uložené profesní mlčenlivosti povinen oznamovat správci daně přeshraniční uspořádání (pokud takové existuje, existovalo nebo v budoucnu vznikne), přestože je osobou povinnou dle § 14h zákona 164/2013 Sb.. Povinnost oznámit přeshraniční uspořádání tak přechází na uživatele tohoto uspořádání, případně na jiné povinné osoby, jimž je toto uspořádání známo.

Co je daňová optimalizace

Podstatou daňové optimalizace poskytované daňovým poradcem je posoudit činnost klienta a navrhnout takové zákonné postupy, které povedou k co nejoptimálnějšímu stanovení daňového základu a výše daně. Je třeba si přitom uvědomit, že v daních neplatí „co není zakázáno, je dovoleno“, ale je třeba dbát toho, aby nedocházelo ke „zneužití práva“ ve prospěch neoprávněné výhody. Za daňovou optimalizaci nelze považovat takový postup, kdy je snížení daňové povinnosti dosaženo prostředky nezákonnými, nebo takovými, jejichž zákonnost je jen těžko obhajitelná.

kontakty

Karel Havelka – karel.havelka@numerix.cz

NUMERIX CZ, s.r.o. – romana.havelkova@numerix.cz

NUMERIX CONSULTING, s.r.o. – jitka.stefanova@numerix.cz

NDPO services s.r.o. – gdpr@ndpo.cz

NMC services s.r.o. – nmcservices@numerix.cz

NUMERIX REALITY, s.r.o. – karel.havelka@numerix.cz

Telefon recepce: 312 245 680

 

Provozní doba kanceláře:

Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Mimo uvedené provozní hodiny je třeba sjednat schůzku předem.

Karel Havelka

karel.havelka@numerix.cz

NUMERIX CZ, s.r.o.  romana.havelkova@numerix.cz

NUMERIX CONSULTING, s.r.o.  jitka.stefanova@numerix.cz

NDPO services s.r.o.
  gdpr@ndpo.cz

NMC services s.r.o.  nmcservices@numerix.cz

NUMERIX REALITY, s.r.o. karel.havelka@numerix.cz

Telefon recepce: 312 245 680

 

Provozní doba kanceláře:

Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Mimo uvedené provozní hodiny je třeba sjednat schůzku předem.